Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc 3/10/2021

Cầu nguyện Chúa chữa lành Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc 22/8/2021

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc 8/2019

Anh chị em HTVN Đài Bắc nhận lễ Báp-tem 7/4/2019

Các chị em nhận lễ Báp-tem ngày 7 tháng 5 năm 2017

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc- Bap_tem 07/05/2017

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc-Lễ Phục sinh 16/04/2017

Lễ dâng điểm nhóm mới ở Banqiao 19/02/2017

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc Tết 2017

Lễ thờ phượng mừng Chúa Giáng Sinh 2016

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa lễ Giáng sinh 2016

Các anh chị em nhận lễ Báp-tem ngày 5 tháng 6 năm 2016

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc- ngày lễ Mẹ 2016

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc-lễ Phục sinh 03/04/2016

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc-Tết 2016

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc-lễ Giáng sinh 20/12/2015

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc-lễ Giáng sinh 20/12/2015

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc-lễ Giáng sinh 20/12/2015

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc-lễ Giáng sinh 20/12/2015

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc-lễ Giáng sinh 20/12/2015

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Mục Vụ Phúc Âm WuGu - lễ Giáng sinh 26/12/2015

Mục Vụ Phúc Âm WuGu - lễ Giáng sinh 26/12/2015

Mục Vụ Phúc Âm WuGu - lễ Giáng sinh 26/12/2015

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc 01/11/2015

Các anh chị em nhận lễ Báp-tem ngày 1 tháng 11 năm 2015

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc- Bap_tem 01/11/2015

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc 10/04/2015

Các chị em nhận lễ Báp-tem ngày 03 tháng 05 năm 2015

Các bà me Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc 03/05/2015

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc-Têt 2015

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc 02/22/2015

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc Têt 02/22/2015

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc- Christmas 2014

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc- Bap_tem 02/11/2014

Các anh chị em nhận lễ Báp-tem ngày 02 tháng 11 năm 2014

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc 02/11/2014

Nhóm thờ phượngở điểm nhóm mới TuCheng 12/10/2014

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc 07/09/2014

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc- Baptism 01/06/2014

Các chị em nhận lễ Báp-tem ngày 01 tháng 06 năm 2014

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc - Nhóm giữa tháng 15/06/2014

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc Lê Phuc sinh 20/04/2014

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc 20/04/2014

Cầu nguyện Chúa chữa lành 20/04/2014

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc Tết âm lịch 2014

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc- Christmas 22/12/2013

Cầu nguyện buổi nhóm đầu tháng 01/12/2013

Cầu nguyện thảo luận Kinh Thánh 17/11/2013

Các anh chị em nhận lễ Báp-tem ngày 3 tháng 11 năm 2013

Buổi nhóm thờ phượng 01/09/02013

Cầu nguyện cho nhóm nam giới buổi nhóm thờ phượng 01/09/2013

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa buổi nhóm thờ phượng 01/09/2013

Cầu nguyện cho các nan đề của các anh chị em trong Hội Th́anh Việt Nam Đài Bắc buổi nhóm ngày 2 tháng 6 năm 2013

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc ngày lễ Báp-têm 05/05/2013

Các anh chị em nhận lễ Báp-tem ngày 5 tháng 5 năm 2013

Nhóm thờphượnglễ Phục sinh 2013

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc Tết âm lịch 2013