Hội Thánh Việt Nam Đài Loan

Câu đố dành cho nữ cơ đốc nhân 

Câu 1 : Vợ của Y-sác tên là gì ?   ( Đọc Sáng thế ký ) 

Câu 2 : Bạn cho biết tên của một người nữ làm quan xét. Bà chỗi dậy như một người mẹ trong Y-sơ-ra-ên ? (Đọc Các quan xét)

Câu 3 : Một người nữ đã sinh ra dòng dõi của vua Đa-vít tên của bà là gì ? (Đọc Ru-tơ ) 

Câu4 : Có một người nữ tin kính Chúa trong thời cựu ước là mẹ của tiên tri Sa-mu-ên, tên của bà ta tên là gì ? (Đọc I Sa-mu-ên)

Câu 5: Một người nữ được vua chọn làm hoàng hậu và nhờ bà mà cả dân tộc của bà được cứu khỏi chết , bà tên là gì (Đọc Ê-xơ-tê )

Câu 6 : Mẹ của vị vua nổi tiếng khôn ngoan Sa-lô-môn tên là gì ? (Đọc I Các Vua )

Câu 7 : Nữ tiên tri chị của Môi-se tên là gì ? (Đọc Xuất Ê-díp-tô ký)

Câu 8 : Một người nữ được Đức Chúa Trời ban phước cho làm mẹ các dân tộc, , những vua của các dân tộc sẽ do nơi bà mà ra là ai ?  (Đọc Sáng thế ký)

Câu 9 : Có một người nữ lấy dầu thơm rất quí giá xức chân Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lau tên là gì ? (Đọc Giăng )

Câu 10 : Một kỵ nữ che dấu và cứu hai người do thám khi họ vào xứ Giê-ri-cô tên là gì ?  (Đọc Giô-suê)        

                                                                                               Nguyễn Thị Liên

Tìm địa chỉ của những câu Kinh Thánh dưới đây

Sách Ma-thi-ơ

1.  Khi nào các ngươi vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc , bắt bớ , và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước

2.  Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng , hãy đến cùng ta , ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.

3. Nhưng trước hết , hãy tìm kiếm nước  Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài , thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.

4. Hãy xin , sẽ được ; hãy tìm, sẽ gặp ; hãy gõ  cửa , sẽ mở cho.

5. Vậy , kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy , gió lay , xô động  nhà ấy ; song không sập , vì đã cất trên đá .

6. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại , thì ta ở giữa họ .

7. Quả thật , ta nói cùng các ngươi , nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ , thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu . Vậy , hễ ai trở nên khêm nhường như đứa trẻ nầy , sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng.

8. Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta ; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích , Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra .

9. ....Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình , song kêu kẻ có tội .  

10.  Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi , mà chẳng  thấy cây đà trong mắt mình ? Sao ngươi dám nói với anh em rằng  : Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt

anh,  mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình ?

11. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc làm của các ngươi , và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời .

12. Đức Chúa Giê-xu  đáp : Có lời chép rằng : Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi , song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.

13. Ấy vậy , hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình , thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.

14. Song khi ngươi bố thí , đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì , hầu cho sự bố thí được kín nhiệm ; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm , sẽ thưởng cho ngươi.

15. Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời, còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.

16 . Chẳng phải hể những kẻ nói cùng ta rằng : Lạy Chúa , lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu ; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.

17. Vả , nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta , thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.

18. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta , thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình , thì sẽ mất ; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm được

19. Hãy vào cửa hẹp , vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống , kẻ kiếm được thì ít.

20. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất , là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy ; nhưng phải chứa của cải ở trên trời , là nơi chẳng có sâu mối , ten rét làm hư , cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu , thì lòng ngươi cũng ở đó .

Câu đố Kinh Thánh 5 sách Môi-se

 

1  Để tạo ra người nữ đầu tiên Đức Chúa Trời đã dùng :

     A-   Tóc của A-đam    B-   Xương sườn của A-đam   C-   Xương gót chân của A-đam

2  Con rắn đã nói chuyện với ai trong vườn Ê-đen ?

     A-   A-đam                   B-    Ê-va                        C-   Cả hai

3  Nô-ê là con cháu của :

A-     Ca-in                        B-    A-bên                          C-   Sết

4  Ê-va được Đức Chúa Trời tạo ra để trở thành người :

   A-    không liên quan với A-đam       B-   giúp đỡ cho A-đam    C-    lãnh đạo A-đam

5  Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội ăn trái cấm trong vườn Ê-đen Đức Chúa Trời đã:

A-      tha thứ cho họ        B-   rủa sả cả hai người      C-   không hay biết gì hết

6  Vì sao Ca-in giết em ruột mình là A-bên ?

A-      ganh tỵ với A-bên     B-   vô tình giết nhầm      C-     A-bên chống lại Ca-in

7   Một trong ba người con trai của Nô-ê bị cha mình rủa sả là ?

A-       Sem                             B-    Cham                       C-   Gia-phết

8  Sau khi Ca-in giết A-bên Đức Chúa Trời ban cho A-đam một người con trai khác  tên là 

A-      Sết                                B-    Ê-nót                        C-      Kê-nan

9  Trận lụt thời Nô-ê mưa đã xối xả liên tục trong bao nhiêu ngày đêm ?

A-      10 ngày đêm                        B-      40 ngày đêm        C-      100 ngày đêm

10  Nước dâng lên trên mặt đất trong trận lụt bao nhiêu ngày ?

A-        150 ngày                              B-      30 ngày                 C-      40 ngày

11  Sa-ra vợ của Áp-ra-ham sinh con trai Y-sác lúc bà bao nhiêu tuổi ?

A-       50 tuổi                                  B-    90 tuổi                   C-     70 tuổi

12  Đức Chúa Trời lập giao ước của Ngài với :

A-     Y-sác                              B-   Ích-ma-ên             C-    Sết

13 Con trai của Áp-ra-ham với A-ga là ai ?

A-      Y-sác                             B-   Lót                         C-   Ích-ma-ên

14     Gia-cốp có bao nhiêu người con trai ?

A-     2                                     B-  8                            C-   12

15  Y-sác đã chúc phước cho ai ?

A-     Gia-cốp                        B-  Ê-sau                      C-  La-ban

16  Áp-ram ( Áp-ra-ham) là con cháu của :

A-     Cham                           B-  Gia-phết                 C-  Sem

17  Trong cuộc chạy trốn thoát khỏi thành Sô-đôm và đến thành Xoa ai đã biến thành tượng muối ?

A-     Lót                             B-  Vợ Lót                      C-  Con gái Lót

18  Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất  trong bao nhiêu ngày ?

A-     6 ngày                       B-  7 ngày                       C-   5 ngày

19  Đức Chúa Trời thử thách đức tin của Áp-ra-ham bằng cách bảo ông :

A-     Rời khỏi quê hương ,vòng bà con và nhà cha mình đến xứ Đức Chúa Trời chỉ cho

B-      Đem tài sản chia cho Lót

C-      Đem con trai Y-sác làm của lễ thiêu

20  Vợ của Y-sác là :

A-     Rê-bê-ca             B-Kê-tu-ra              C- Giu-đít

21   Y-sác và Rê-bê-ca có bao nhiêu người con ?

A-     3                    B-  1                   C-   2

22   Gia-cốp còn được gọi là :

A-     Lót                 B-    Y-sơ-ra-ên                   C-      A-bi-mê-léc

23    Giô-sép là con trai của Gia-cốp với :

A-     Lê-a                 B-  Ra-chên        C-  Bi-la                 D- Xinh-ba

24   Lê-a sinh cho Gia-cốp bao nhiêu con trai ?

A-     2                       B-  4                          C-   6

25    Giu-đa là con trai của Gia-cốp với :

A-     Lê-a                B-   Ra-chên           C-   Bi-la                D-   Xinh-ba

26    Người mà Gia-cốp yêu và sẵn sàng làm việc trong 7 năm để cưới được ?

A-     Lê-a                B- Ra-chên           C- Bi-la                 D- Xinh-ba

27    Vì sao Ê-sau ghét  Gia-cốp ?

A-     Gia-cốp cướp phước lành của Ê-sau                 B-  Rê-bê-ca yêu Gia-cốp

28    Giô-sép đã bị các anh mình :

A-     Giết chết                B-    Bán đi                      C- Đánh đập

29    Pha-ra-ôn của xứ Ê-díp-tô tìm cách diệt nòi giống của Y-sơ-ra-ên bằng cách :

A-     Giết tất cả những đàn ông người Y-sơ-ra-ên

B-      Giết con trai người Y-sơ-ra-ên mới sanh ra

C-      Giết tất cả người Y-sơ-ra-ên

30   Đức Chúa Trời đã giáng bao nhiêu tai vạ cho Ê-díp-tô vì Pha-ra-ôn đã không để cho người Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô ?

         A -     5                                B-      7                                   C-     10

31    Sau tai vạ nào thì Pha-ra-ôn phải để cho người Y-sơ-ra-ên đi khỏi  xứ Ê-díp-tô ?

B-      Tai vạ súc vật bị dịch lệ               B-  Tai vạ mưa đá                 C-   Tai vạ các con đầu lòng bị giết chết

32    A-rôn có bao nhiêu con trai ?

A-     2                              B-    4                                  C-  6

33     Hai con trai nào của A-rôn bị Đức Chúa Trời thiêu hủy vì dâng một thứ lửa lạ ?

A-     Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma                    B-    Na-đáp và A-bi-hu

34     Dân Y-sơ-ra-ên vì tội gian ác, lằm bằm và oán trách Đức Giê-hô-va nên phải lang thang trong đồng vắng  bao nhiêu năm ?

A-     30 năm                    B- 20 năm                         C- 40 năm

35    Khi Đức Chúa Trời dẫn đường cho người Y-sơ-ra-ên ban ngày Ngài ở trong :

A-     Trụ lửa                             B-Trụ mây

36    Khi dân Y-sơ-ra-ên nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se “ Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-díp-tô đặng chết trong đồng vắng ? Vì đây không có bánh, cũng không có nước và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm thứ đồ ăn đạm bạc này” thì Đức Chúa Trời đã :

A-     Gíáng dịch bệnh đến giữa dân sự

B-      Sai con rắn lửa đến cắn làm nhiều người chết

C-      Cho quân địch đến tấn công

37    Có bao nhiêu thám tử được sai đi do thám xứ Ca-na-an là xứ Đức Chúa Trời hứa ban cho dân Y-sơ-ra-ên ?

A-      5                                    B-      10                                          C- 12

38  Những người mà Môi-se sai đi do thám xứ Ca-na-an khi trở về xui cho hội chúng lằm bằm cùng Môi-se đã bị một tai vạ hành chết trước mặt Đức Giê-hô-va chỉ còn lại bao nhiêu người còn sống được ?

A-     2                                      B-  3                                                  C- 5

39  Môi-se và A-rôn  vào được xứ mà Đức Chúa Trời hứa sẽ ban cho Y-sơ-ra-ên.

                          A –Đúng                                    B- Sai

40 Có bao nhiêu người trưởng lão trong dân sự Y-sơ-ra-ên được chọn và Đức Chúa Trời ngự xuống trong mây lấy Thần cảm mà ban cho ?

A-     50                                     B- 60                                  C-70

41  Ai cuối cùng đã dẫn được dân Y-sơ-ra-ên vào được miền đất hứa ?

A-     Môi-se                          B- Giô-suê                            C- A-rôn

42  Ma-ri-am đã nói hành Môi-se và bị Đức Chúa Trời làm cho :

A-     bị liệt                           B- Chết                                 C- bị bệnh phung

43    Theo luật ngày Sa-bát trong thời Cựu Ước nếu ai làm việc trong ngày Sa-bát sẽ 

A-     bị xử tử                         B- phải dâng của lễ chuộc tội

44   Lễ kỷ niệm khi Đức Chúa Trời hành hạ xứ Ê-díp-tô và vượt qua các nhà dân Y-sơ-ra-ên được gọi là :

A-     lễ thù ân                      B- lễ vượt qua                       C- lễ thiêu

45  Sau đời Môi-se không có tiên tri nào trong Y-sơ-ra-ên mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt và sai làm những dấu kỳ phép lạ như Môi-se đã làm trước Pha-ra-ôn ,các quần thần và trong dân sự người .

A-     Đúng                              C- Sai

46  Môi-se qua đời  khi  :

A-     Người bị bệnh                           B- sức người không giảm ,mắt người không làng

47  Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se và cho ông hai bảng chứng bằng đá bởi ngón tay Ngài viết ra ở  đâu ?

A-     Núi Hô-rếp            B-  Núi Si-na-i                      C-  Núi A-ba-rim

48  Khi thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống thì dân Y-sơ-ra-ên đã làm một tượng bằng vàng hình con vật gì để thờ và dâng của lễ cho nó ?

A-     Con bò                   B-  con cừu                          C-   con dê

49  Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên xứ Ca-na-an vì :

A-     Lòng công bình chính trực của dân Y-sơ-ra-ên

B-      Vì sự gian ác của dân xứ Ca-na-an và để ứng nghiệm lời hứa mà Đức Chúa Trời đã thề cùng  các tổ phụ Y-sơ-ra-ên

 

Điền vào chỗ trống những câu sau

50   Khi dân Y-sơ-ra-ên vượt qua ...............Đức Chúa Trời đã làm cho biển khô đi và nước phân rẽ hai bên

51  Đức Chúa Trời phán với Môi-se rằng khi ông ném cây gậy xuống thì gậy hóa ra ..........

52  Khi Môi-se lấy nước dưới sông lên làm tràn trên mặt đất , nước sẽ biến thành ...........trên mặt đất

53  Khi Môi-se cầm gậy đập vào ............. thì nước từ đó sẽ chảy ra và dân sự sẽ uống lấy

54  Bánh mà Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên để ăn khi họ ở trong đồng vắng là bánh .........

55 Trong trận đánh với dân A-ma-léc khi Môi-se cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay .............thì dân Y-sơ-ra-ên thắng hơn nhưng khi Môi-se ...........thì dân A-ma-léc lại thắng hơn

56   Khi Môi-se đến yết kiến Pha-ra-ôn người đã ...........tuổi thọ và A-rôn đã ..........tuổi thọ

57   Khi Môi-se qua đời người hưởng được .............. tuổi thọ

58   Sách Sáng thế Ký , Xuất Ê-díp-tô Ký, Lê-vi Ký, Dân số ký, Phục truyền luật lệ Ký do .............. viết ra

59   Bạn đã dùng tổng cọng bao nhiêu thời gian của bạn để đọc Kinh Thánh và trả lời bản câu đố Kinh Thánh ............