Photo Album

Đặt tay cầu nguyện Chúa chữa lành- Hội Thánh Việt Nam Cao Hùng 26/9/2021

Hội Thánh Việt Nam Cao Hùng 19/9/2021

Hội Thánh Việt Nam Cao Hùng 7/2019

Buổi Họp Ban Nhân Sự HTVN Cao Hùng 7/2019

Hội Thánh Việt Nam Cao Hùng- Phục sinh 2019

Thành lập Hội Thánh Việt Nam Cao Hùng 08/04/2018