Hội Thánh Việt Nam Đài Loan

 

*Cầu nguyện cho HTVN Đài Bắc, HTVN Đài Trung và HTVN Cao Hùng vươn ra đem thêm nhiều người đến với Chúa 

 

*Cầu nguyện cho HTVN Cao Hùng tăng trưởng có 15 tín hữu đến sinh hoạt thường xuyên chủ nhật mỗi tuần  

 

*Cầu nguyện cho các Buổi Lễ Thờ Phượng chủ nhật hằng tuần của HTVN Đài Bắc, HTVN Đài Trung và HTVN Cao Hùng

 

* Cầu nguyện cho chương trình đọc Kinh thánh " Chiến Thắng" mỗi ngày của HTVN Đài Bắc, HTVN Đài Trung và HTVN Cao Hùng 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-`