Hội Thánh Việt Nam Đài Loan

 

Cầu nguyện cho các tín hữu mới được tăng trưởng đức tin và lớn lên trong Chúa