MV Phúc Âm HTC

Christmas 2015
Christmas 2015
Tiệc Giáng Sinh 2015
HTPhúcÂmHTC câu nguyên và hoc Kinh Thánh
Thông công HTPhúcÂmHTC
Truyền giảng tại nhà máy HTC 01/01/2015
Truyền giảng tại nhà máy HTC 01/01/2015
Truyền giảng tại nhà máy HTC 01/01/2014
Muc vu Phúc Âm HTC 01/10/2013
Cầu nguyện tin nhận Chúa tại nhà máy HTC 01/10/2013
HT Phúc Âm HTC - Nhóm thờ phượng ngày 3 tháng 11 năm 2013
Cầu nguyện tiếp nhận Chúa tại nhà máy HTC 03/11/2013
Hội Thánh Phúc Âm HTC Cầu nguyện tiếp nhận Chúa 25/12/2013
Hội Thánh Phúc Âm HTC Liên hoan mừng Chúa Giáng sinh 25/12/2013
HT Phúc Âm HTC mừng Chúa Giáng sinh 25/12/2013